S5 New Vision - шаблон joomla Mp3
ÇEVRE MÜH. HİZMETLERİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ HİZMETLERİ

Çevre kirliliğinin önlenmesi kapsamındaki çevre mühendisliği hizmetleri,

 • a) Çevre yönetim sistemleri ve planları kapsamındaki çevre mühendisliği hizmetlerinin ilgili meslek disiplinleri ile birlikte yürütülmesi ve koordinasyonu,
 • b) Çevresel etki değerlendirme çalışmalarının ilgili meslek disiplinleri ile birlikte planlanması, koordinasyonu, ÇED raporlarının hazırlanması ve uygulanması,
 • c) İçme ve kullanma suyu, evsel ve endüstriyel atık sular ile yağmur suları kapsamında, yapıların parsel içi tesisat projeleri hariç, çevre mühendisliği hizmetleri,
 • d) Katı atıklar,
 • e) Zararlı ve tehlikeli atıklar,
 • f) Evsel ve endüstriyel atıklar,
 • g) Hava kirliliği kontrolü,
 • h) Gürültü kirliliği kontrolü,
 • i) Toprak ve yeraltı su kaynaklarının kirliliği kapsamındaki çevre mühendisliği hizmetlerinin ilgili meslek disiplinleri ile birlikte planlanması, eşgüdümü ve yürütülmesi.

Çevre yönetim planı: İşletme faaliyetleriyle ilgili, çevreye olabilecek muhtemel zararların önlenmesini ve ortaya çıkabilecek atıklarının bertarafının nasıl yapılacağını belirten yönetim planını

Atık yönetim planı ve bilgi ağının oluşturulması: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ulusal atık yönetim planı/planlarını hazırlamakla/hazırlatmakla yetkili ve görevlidir.

Bu plan/planlar genel olarak aşağıdaki hususları kapsar:

 • a) Planlama dönemine ilişkin olarak atığın kaynağı, miktarı ve türü,
 • b) Atık yönetimine ilişkin yasal düzenlemeler ve teknik şartlar,
 • c) Farklı şekilde yönetilmesi gereken atıklar için yapılacak özel düzenlemeler,
 • ç) Uygun geri kazanım, ara depolama ve bertaraf tesisleri,
 • d) Lisans uygulamasından muaf tutulacak tesisler, atık türleri ve miktarları,
 • e) Atık yönetimi konusunda yetkilendirilmiş gerçek veya tüzel kişiler,
 • f) Bertaraf ve geri kazanım tesislerinin tahmini yatırım ve işletme maliyetleri.

Mevzuatlara Uygun Yatırım Yeri Seçimi: Müessese, kurulması istenilen yerin, yönetmeliğin amaç maddesinde belirtilen özellikleri açısından uygun olup olmadığının saptanması için başvuru yapar. Yer seçimi için başvuru aşağıdaki belgelerin verilmesi şeklinde gerçekleştirilir.

 • 1. Dilekçe,
 • 2. Beyanname ( Müracaat formu )
 • 3. Yerin İmar durumu,
 • 4. Tapu, çap, kiracı ise kontratı,
 • 5. Yer, plansız bölgede ise çevredeki doğal kaynakların ve yerleşim yerlerinin özellik ve uzaklıklarını gösteren bir kroki,
 • 6. İş akış şeması (Kurulması istenen müessesenin teknolojik özelliklerini ve üretim yapısını gösterecek şekilde)

Yukarıda belirtilen belgeler yeterli görülmediği takdirde ilave bilgi ve belgeler istenebilir. Söz konusu belgeler ve gerektiğinde müessese yeri, mahallinde ilgili birim veya Müdürlükçe aşağıdaki maddeler açısından incelenerek bir yer seçimi raporu hazırlanır.

 • 1. Hakim Rüzgar durumu ve arazinin doğal yapısı,
 • 2. Doğal kaynaklara uzaklık ve yöredeki mevcut alıcı ortam parametrelerin düzeyi,
 • 3. Bölge ve Merkezlere uzaklıkları,
 • 4. Sağlık ve Çevre Koruma Bandı,
 • 5. Kurulması istenen Müessesenin alması gereken Çevre Koruma Önlemleri, ilgili birim veya Müdürlüğün hazırladığı yer seçimi raporunun sonunda,

Müessese yerinin :

 • 1. Uygun Görüldüğü,
 • 2. Ancak bazı çevreyi koruma önlemleri alınması şartıyla uygun görüldüğü,
 • 3. Veya gereçleri açıkça belirterek sakıncalı görüldüğü, Yazılarak rapor tüm belgelerle birlikte kurula gönderilir. Kurul, yapacağı inceleme sonucuna göre kararını verir.Yer seçimi ve tesis kurma izni, tesisin imara uygun olması şartıyla verildiği tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu süre sonunda açılma izni alınmadığı takdirde, ilgilinin başvurusu üzerine yer seçimi ve tesis kurma izni iki yıl daha uzatılır.

İletişim

Çekmece Mah. Yeşilkent Cad. No:169/B Defne HATAY

326 215 25 55

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.