S5 New Vision - шаблон joomla Mp3
TMG Danışmanlığı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı ( TMGD )

       Tehlikeli maddeler ile herhangi bir şekilde bağlantısı olan, üreten, ambalajlayan, depolayan, elleçleyen, yükleme-boşaltma yapan, taşıyan ve bazı ürünleri de belli miktarlarda kullanan her işletme 30 Haziran 2015 tarihinden itibaren “Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı” (“TMGD “) ile çalışmak veya bu konuda Danışmanlık hizmeti veren firmalardan hizmet almak zorundadır.

          İşletmelerin Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ile çalışma veya onlardan hizmet alma zorunlulukları Birleşmiş Milletler çatısı altında yürütülen ADR Yönetmeliğine dayanmaktadır. 1968 Yılından bu yana Avrupa’da uygulanan bu anlaşmaya Türkiye 2010 Yılında imza atarak taraf olmuştur. Toplamda Avrupa ve Asya’da 48 ülke bu anlaşmaya taraf olarak ADR Yönetmeliğine uyum sağlayacağını, bu hükümlere göre Tehlikeli Madde faaliyetinde bulunacağını taahhüt etmiştir.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanının görevi nedir?

        ADR Yönetmeliği 1.8.3.3 - "Danışmanın asıl görevi; Tehlikeli Madde ile ilgili faaliyet gösteren işletme liderinin ( Genel Müdür, Şirket Müdürü, Yönetim Kurulu Başkanı) sorumluluğu altında, işletmenin limitleri dahilinde uygun araçları ve faaliyetleri belirlemek ve uygun olan en güvenli yolla bu faaliyetlerin yönetimini kolaylaştırmaktır". 

Tebliğe, göre işletmeler ne zamandan itibaen TMGD istihdamına başlayacaktır?

Yönetmeliğin yürürlük maddesine göre, 1/9/2014 tarihinden itibaren aşağıdaki istisnalar haricinde, işletmelerin istihdama başlaması gerekmektedir.

 1. Perakende satış yapan akaryakıt, LPG, CNG ve LNG istasyon işletmeleri ile LPG, CNG tüp satışı yapan işletmelerin; TMGD istihdam etmek veya TMGD hizmet alma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.
 2. Liman tesisleri ile hava yolu kargo terminallerinde tehlikeli maddeleri; gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan işletmelerin tehlikeli madde güvenlik danışmanı bulundurma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.
 3. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre K1, K2, C1, C2, L1, L2, R1, R2 Yetki belgesine sahip olup, Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren taşımacıların TMGD bulundurma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.
 4. Kamu kurum ve kuruluşlarında, TMGD istihdam etmek veya TMGD’den hizmet alma zorunluluğu 1/1/2018 tarihine kadar aranmaz.

Zorunluluk hangi işletmeleri kapsıyor?

Bu Tebliğ,

 1. Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan,gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmelerini,
 2. Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeleri,
 3. İşletmeler tarafından istihdam edilecek veya danışmanlık hizmeti alınacak TMGD’leri,
 4. Tehlikeli madde taşımacılığında görev alacak TMGD’lere yönelik eğitim verecek kuruluşlar ile yapılacak eğitim ve sınavları,kapsar.

Bu Tebliğ,

 1. Türk Silahlı Kuvvetlerine (Jandarma Genel Komutanlığı dahil) ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,
 2. Emniyet Genel Müdürlüğüne ait olan ya da Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemlerini,kapsamaz.

Neden TMGD Hizmeti ?

22 Mayıs 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 29007

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)

İşletmelerin sorumlulukları ve yükümlülükleri

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ kapsamında faaliyet gösteren işletmeler, en az bir adet tehlikeli madde güvenlik danışmanı istihdam etmek veya tehlikeli madde güvenlik danışmanından hizmet almakla yükümlüdürler.

Cezalar 

Resmi Gazete Sayısı: 29007

Resmi Gazete Tarihi: 22 Mayıs 2014  PERŞEMBE

İdari para cezaları
MADDE 30 –

(1) Aşağıda yer alan ihlallere, 655 sayılı KHK’nin 28 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendine istinaden;

 • g) 27 nci maddenin beşinci fıkrasında yer alan hükümlere aykırı hareket eden işletmelere, ihlal edilen her bir bent için beşyüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 • ğ) 27 nci maddenin altıncı fıkrası hükmüne aykırı hareket eden işletmelere, bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.
 • h) 29 uncu maddenin altıncı fıkrasının (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde yer alan hükümlere aykırı hareket eden TMGD’ye, ihlal edilen her bir bent için bin Türk Lirası idari para cezası uygulanır.

 

 

 

İletişim

Çekmece Mah. Yeşilkent Cad. No:169/B Defne HATAY

326 215 25 55

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.